Procedura bezpieczeństwa przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Rzeszowie

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

4. Ze względu na pełne  bezpieczeństwo  dzieci, przedszkole wydaje dzieci rodzicom/opiekunom prawnym bądź osobom upoważnionym pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i na żądanie okazać go.

5. Druk upoważnienia odbioru dziecka z przedszkola powinien być złożony u nauczycieli poszczególnych grup na początku roku przedszkolnego i jest on ważny przez jeden rok.

6. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

7. Rodzice/prawni opiekunowie, podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą

8. Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą(pełnoletnią) do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej u nauczycieli poszczególnych grup

9. Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który uniemożliwi zapewnienie dziecku bezpieczeństwa bądź z innych względów nie daje gwarancji pełnego bezpieczeństwa dziecka. W takiej sytuacji  pracownik zespołu ma obowiązek nie wydawać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O każdej odmowie wydania dziecka winien być niezwłocznie powiadomiony dyrektor zespołu.

10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z nich musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe uprzednio złożone w placówce.

11. Rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do określonego czasu funkcjonowania placówki, (najpóźniej do godz. 17.00).

12. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godz. 17.00, nauczyciel dzwoni do rodziców/prawnych opiekunów dziecka i zawiadamia  o zaistniałej sytuacji. Zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

13. Jeżeli próba zawiadomienia rodziców/opiekunów prawnych nie powiedzie się,  nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora zespołu.

14. Dyrektor zwraca się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem.

15. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi zespołu.

16. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.).
  2. Statut Przedszkola Publicznego nr 10 w Rzeszowie: rozdział III, § 8. pkt.1,3,3,8, rozdział VIII. § 37 pkt. 1.

Po konsultacji z Radą Rodziców w dniu 06.11.2013 r.