Odpłatność za pobyt w przedszkolu regulowana jest Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Informacje ogólne:

  • Za pobyt dziecka w przedszkolu uiszcza się opłatę 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę z wyłączeniem godzin: od 8:00 do 13:00.
  • Kwota za pobyt naliczana jest ostatniego dnia miesiąca, a płatna jest do 10 dnia następnego miesiąca (z dołu) na konto bankowe.

Zwolnienie z opłat:

  • W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci – trzecie i kolejne dziecko zwalnia się z opłat za pobyt.
  • Zwolnione z opłat są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu oraz dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).
  • Zwolnione z opłat są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – zwolnienie przysługuje od dnia wpływu orzeczenia do przedszkola.
  • Dzieciom z tej samej rodziny może przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu.

Opłaty za żywienie:

  • Odpłatność za żywienie dzieci naliczana jest z początkiem miesiąca (z góry) zakładając, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola cały miesiąc i rozliczana na koniec miesiąca odliczając nieobecności (nieobecność lub rezygnację z posiłków należy zgłaszać nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność). Odpisy rozliczane są w miesiącu następnym.
  • Żywienie płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe. Przypis żywienia naliczamy: stawka np.: 4,50 zł za dzień x 22 dni = 99,00 zł. (wysokość ceny całodziennego żywienia może ulec zmianie i określana będzie zarządzeniem dyrektora zespołu).
  • Stawka za żywienie wynosi: 4,50 zł / dzień.

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty za przedszkole (pobyt i żywienie).

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

PKO BP Oddział I w Rzeszowie