Odpłatność za pobyt w przedszkolu regulowana jest Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu eDZIECKO:

Kwoty odpłatności podawane są w systemie e-Dziecko na indywidualnych kontach.

Strona do logowania:  https://edziecko.dipolpolska.pl/

Login to numer karty dziecka. Hasło (dla rodziców, nowych użytkowników systemu) – Imię dziecka

Korzyści dla RODZICA:

 • rodzic może zgłaszać on-line nieobecność dzieci w przedszkolu;
 • rodzic może poprzez internet sprawdzić naliczone opłaty;
 • rodzice mogą płacić on-line bezpośrednio ze strony systemu eDziecko;
 • w systemie eDziecko używane są bezpieczne karty zbliżeniowe;
 • nieobecności dzieci zgłoszone przez rodziców mogą być automatycznie uwzględniane w kosztach żywienia;
 • Podstawowy element – rejestrator posiada czytelny wyświetlacz z dużym zegarem, wyświetla godzinę wejścia i wyjścia;
 • wychowawcy przedszkolni mogą więcej czasu poświęcić dzieciom, zamiast sporządzać listy obecności i rejestrować nieobecnych;

Informacje ogólne:

 • Za pobyt dziecka w przedszkolu uiszcza się opłatę 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę z wyłączeniem godzin: od 8:00 do 13:00.
 • Kwota za pobyt naliczana jest ostatniego dnia miesiąca, a płatna jest do 10 dnia następnego miesiąca (z dołu) na konto bankowe.

Zwolnienie z opłat:

 • W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci – trzecie i kolejne dziecko zwalnia się z opłat za pobyt.
 • Zwolnione z opłat są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu oraz dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).
 • Zwolnione z opłat są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – zwolnienie przysługuje od dnia wpływu orzeczenia do przedszkola.
 • Dzieciom z tej samej rodziny może przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu.

Opłaty za żywienie:

 • Odpłatność za żywienie dzieci naliczana jest z początkiem miesiąca (z góry) zakładając, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola cały miesiąc i rozliczana na koniec miesiąca odliczając nieobecności (nieobecność lub rezygnację z posiłków należy zgłaszać nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność). Odpisy rozliczane są w miesiącu następnym.
 • Żywienie płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe. Przypis żywienia naliczamy: stawka np.: 9,00 zł za dzień x 22 dni = 198,00zł. (wysokość ceny całodziennego żywienia może ulec zmianie i określana będzie zarządzeniem dyrektora zespołu).
 • Stawka za żywienie wynosi: 9,00 zł / dzień (od 1 stycznia 2023 r.) – koszt obiadu to 5,50 zł, pozostały koszt całodziennego wyżywienia 3,50 zł.

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty za przedszkole (pobyt i żywienie).

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

PKO BP Oddział I w Rzeszowie