INSTRUKCJA BHP ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 4- aneks (dostosowano do aktualnych przepisów).

Ilekroć w instrukcji mowa jest o uczniach należy przez to rozumieć także wychowanków PP Nr 10

 

ZADANIA NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE ZAJĘĆ, LEKCJI I PRZERW W OBIEKTACH ZESPOŁU

 1. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, w którym prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia musi usunąć sam lub niezwłocznie zgłosić je dyrektorowi bądź w kancelarii Zespołu.
 2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest kontrolować obecność uczniów na zajęciach, a w przypadku zajęć szkolnych- na każdej lekcji, oraz natychmiast reagować na zniknięcie” ucznia z zajęć lub lekcji.
 3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (sala szkolna nr 6, 15, pracownia multimedialna) każdy prowadzący zajęcia musi dbać szczególnie o:
 • wyłączenie głównego zaworu prądu,
 • zabezpieczenie maszyn i urządzeń znajdujących się w salach,
 • uniemożliwienie uczniom dostępu do środków trujących,
 • opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni zawierający zasady bezpieczeństwa oraz każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.
 1. W sali gimnastycznej, na boiskach i placach zabaw nauczyciel powinien:
 • sprawdzić sprawność sprzętu sportowego czy wyposażenia placu przed rozpoczęciem zajęć
 • dbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów.

Nauczyciel musi dostosować wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów. Podczas zajęć na przyrządach uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela) kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu do skoczni wzwyż

 1. W czasie przerw między zajęciami (także lekcjami) nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom. Dyżur musi być pełniony aktywnie.
 2. W razie zmiany terminów rozkładu zajęć w grupach przedszkolnych lub lekcji dla klas I – IV wychowawca lub wyznaczony nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie rodziców uczniów przez rozmowę z rodzicem lub wpisanie informacji do dzienniczków uczniowskich (w klasach I – IV).

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO

Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski podczas zajęć lub lekcji na obiektach Zespołu lub w czasie przerwy między zajęciami każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem zobowiązany jest do natychmiastowego wykonania następujących czynności:

 • doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego, a gdy jest to niemożliwe wzywa pielęgniarkę, zawiadamiając zaraz potem dyrektora
 • jeśli nauczyciel ma w tym czasie lekcje lub zajęcia z grupą- prosi o nadzór nad swoją klasą nauczyciela uczącego w najbliższej sali (w przypadku grup przedszkolnych- pomoc nauczyciela),
 • jeżeli gabinet lekarski jest nieczynny (nie ma dyżuru higienistki) nauczyciel przekazuje poszkodowanego nauczycielowi „na okienku”- bibliotekarz, pedagog, pomoc nauczyciela, który bierze odpowiedzialność za dalszą pomoc poszkodowanemu,
 • jeżeli wypadek był spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu sytuacyjnego,
 • jeżeli wypadek ma miejsce wieczorem gdy nie ma dyrektora (np. podczas dyskoteki) nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W trudniejszych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia rodziców ucznia i dyrektora.
 • jeżeli wypadek ma miejsce na wycieczce wszystkie stosowne decyzje podejmuje Kierownik Wycieczki i bierze za nie odpowiedzialność.

BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH I IMPREZACH ZESPOŁU

 1. Zasady opieki nad grupami uczniowskimi:
 • 1 opiekun na 20 osób przy wyjściu poza teren szkoły w obrębie miasta. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb (w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.)
 • 1 opiekun na 15 uczniów przy wyjeździe z uczniami poza Rzeszów.
 • 1 opiekun na 10 uczniów przy wycieczkach turystyki kwalifikowanej np. w góry (jeżeli przepisy szczególne nie określają inaczej).
 • grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób.
 1. Na udział ucznia w wycieczce poza Rzeszów lub wyjście poza godzinami lekcyjnymi kierownik wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów dziecka.
 2. W wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 3. Kierownik wycieczki jest zobowiązany sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 4. Podczas wycieczki do lasu należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo p.poż. i możliwość zgubienia się uczestników wycieczki.
 5. Kąpiel jest możliwa tylko w grupach do 15 osób wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych i z ratownikiem.
 6. Nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 7. Każda wycieczka lub wyjście grupowe poza teren Zespołu musi być zgłoszone i wpisane do zeszytu wyjść. Kierownik wycieczki wypełnia kartę wyjścia (zał. 1 do instrukcji).
 8. Kierownikiem lub opiekunem na wycieczce może być każdy nauczyciel szkoły. Dodatkowym opiekunem na wycieczce może być każdy nauczyciel Zespołu. Dodatkowym opiekunem na wycieczkach może być- po uzgodnieniu z Dyrektorem inna pełnoletnia osoba, np.: rodzic.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( t.j. Dz.U.2020, poz. 1640). Rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2018 roku ( Dz. U. 2028, poz. 1055)

ZADANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU POŻARU I AKCJI EWAKUACYJNEJ

 1. Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel właśnie prowadzi zajęcia, wykonuje on natychmiast następujące czynności:
 • stara się ugasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,
 • jednocześnie nakazuje wszystkim uczniom opuszczenie pomieszczenia i zaalarmowania dyrekcji Zespołu,
 • pod żadnym pozorem nie otwiera okien,
 • jeśli nie ma dyrekcji a pożar nie daje się ugasić środkami podręcznymi niezwłocznie poleca np.: pracownikowi obsługi lub administracji, który pełni funkcję do przeprowadzania ewakuacji, zaalarmowanie Straży Pożarnej (tel. 998 , 112), wyprowadza uczniów z gmachu szkoły w bezpieczne miejsce.
 1. Ustala się następujące sygnały alarmowe obowiązujące w Zespole:
 • przerywany sygnał dzwonka szkolnego,
 • komunikat przekazany przez gońca.
 1. Jeśli w Zespole zostanie ogłoszona poprzez sygnały alarmowe akcja ewakuacyjna nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując im poruszać się w jednym lub dwóch rzędach i trzymać się za ręce. Sam idzie na czele rzędy trzymając pierwsze dziecko za rękę. Trzymanie się dzieci za ręce jest bardzo ważne w przypadku zadymienia dróg ewakuacji. Nauczyciel musi zabrać ze sobą dziennik lekcyjny klasy, w której uczył i po wyprowadzeniu uczniów w bezpieczne miejsce sprawdzić obecność. W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia, który był na zajęciach natychmiast zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub kierownika ewakuacji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. , poz.1604 z późn. zm.)
 2. Definicja wypadku: Wypadek ucznia- nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Zespołu na jego terenie lub poza (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona Szkoła”)
 3.  Cele procedury: Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Zespołu, gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.
 4.  Zakres procedury: obejmuje i reguluje działania pracowników Zespołu w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
 5. Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi.
 6. Opis działań:
 1. Pracownik Zespołu, który otrzymał wiadomość o wypadku ucznia:
 2. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach znajdują się w dalszej części instrukcji),
 3. nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów,
 4. niezwłocznie zawiadamia o niebezpieczeństwie dyrekcję Zespołu.

Jeżeli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

 1. o KAŻDYM wypadku dyrektor Zespołu lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia opiekunów ucznia o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń- np. widoczne jest tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie) po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:
 • potrzebę wezwania pogotowia,
 • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica/ opiekuna,
 • godzinę odbioru dziecka z Zespołu w dniu zdarzenia.

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.

 1. W każdym trudniejszym przypadku ( widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.
 2. O każdy, wypadku dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego z Zespołem pracownika służby BHP.
 3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia dyrektor zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 5. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół wypadkowy.
 6. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/ kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 7. Dyrektor Zespołu powołuje członków zespołu powypadkowego:
 8. w skład zespołu wchodzą pracownicy Zespołu przeszkoleni w zakresie BHP oraz w razie potrzeby pracownik służby BHP,
 9. jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP to w skład zespołu wchodzi dyrektor Zespołu oraz pracownik Zespołu,
 10. w skaldzie zespołu może znajdować się przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,
 11. przewodniczącym zespołu jest pracownik służby BHP, a jeżeli nie ma go w składzie przewodniczącego wyznacza dyrektor spośród pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4
 12. zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:

– przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/ pedagoga szkolnego), sporządza protokół z przesłuchania,

– przesłuchuje świadków zdarzenia i sporządza protokoły z przesłuchań, jeżeli świadkami są uczniowie przesłuchania dokonuje się w obecności wychowawcy/pedagoga szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności świadka oraz jego opiekunów,

– sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dot. sytuacji określonej w pkt 7),

– uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod którego opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek,

– uzyskuje opinie lekarską z opisem doznanych obrażeń i okreslenia rodzaju wypadku,

– sporządza protokół powypadkowy wg obowiązujących przepisów,

– protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Zespołu.

 1. w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,
 2. przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących mu prawach w toku postępowania powypadkowego (wzór oświadczenia wg obowiązujących przepisów),
 3. z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/ opiekunów poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole,
 4. protokół doręcza się rodzicom, który potwierdzają ten fakt podpisem na kopii włączanej do dokumentacji Zespołu (1 kopia protokołu). Na wniosek protokół doręcza się także organowi prowadzącemu lub kuratorowi oświaty.
 5. w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu ( są o tym ustnie informowani przy odbiorze protokołu).
 6. zastrzeżenia składa się ustnie lub na piśmie do przewodniczącego zespołu. Zastrzeżenia te mogą dotyczyć w szczególności:

– niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,

– sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

 1. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący, który po ich rozpatrzeniu może:
 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 1. Dyrektor Zespołu prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Dyrektor Zespołu omawia z pracownikami Zespołu okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
 • Techniki i narzędzia monitorowania: Obserwacje (sale, urządzenia i wyposażenie budynków i terenu Zespołu- pod względem BHP), analiza dokumentacji (rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).
 • Sposoby gromadzenia danych: „Rejestr wypadków”, dokumentacja powypadkowa, protokoły pokontrolne dyrektora Zespołu i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.
 1. Ewaluacja: sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury.
 2. Sposób prezentacji wyników: przekazanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji- podczas plenarnych posiedzeń rady pedagogicznej- odp. dyrektor Zespołu.

OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

 1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art.. 162§1 Kodeksu Karnego),
 2. Należy zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego,
 3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia,
 4. Jeżeli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
 5. Poszkodowanemu należy zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
 6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde z nich prawidłowo opatrzyć.
 7. W przypadku porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów bezwzględnie wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe.
 8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania i masażu serca.
 9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
 10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).
 11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez wyraźnej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
 12. Nie można pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Procedura została przyjęta do realizacji w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie przez rady pedagogiczne w dniu 26.03.2024 r. i podana do wiadomości rodziców w dniu 26.03.2024 r.