Zwolnienie z opłat za pobyt w przedszkolu


Informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2021 r. z tytułu:

□ posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

□ uczęszczania do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3, więcej niż dwojga dzieci z tej samej rodziny.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i spełniacie jedno z powyższych kryteriów należy przed 1 września 2021 r złożyć wniosek w sekretariacie Wydziału Edukacji Pl. Ofiar Getta 7.