Organizacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla klas I

Informujemy, iż od nowego roku szkolnego 2021/22 kwalifikacja uczniów klas I do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia dziecka do takich zajęć, przez rodzica bądź opiekuna prawnego, w oparciu o wynik badania lekarskiego przeprowadzonego przez lekarza p.o.z., w ramach profilaktycznego badania lekarskiego ucznia odbywającego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Rodzice proszeni są o wykonanie badania bilansowego dziecka  do końca wakacji i poinformowanie lekarza p.o.z. o możliwości uczestniczenia dziecka w bezpłatnych zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych w szkole. Istotny jest wpis do formularza Karty badania lekarskiego , w rubryce zalecenia, o ewentualnej potrzebie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W terminie do 30 września rodzice winni złożyć u higienistki szkolnej Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy I, która zawierać będzie informację o ewentualnej potrzebie udziału dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Zakwalifikowane do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych  dzieci, będą miały zapewnione w miarę możliwości Miasta udział w bezpłatnych zajęciach w szkole, przez cztery kolejne semestry – do zakończenia II klasy szkoły podstawowej.