STATUT

Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

nr 4 w Rzeszowie

(tekst jednolity zawiera zmiany dokonane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 marca 2016 roku)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z 2003, ze zm.)

§ 2. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie.

2.Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi „SPZSZP4”.

3. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 14 w Rzeszowie oraz Przedszkole Publiczne nr 10 w Rzeszowie.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie, w tym w szczególności:

 1. Popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci;
 2. Wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka;
 3. Pozyskiwaniu funduszy na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych i innego sprzętu służącego do wzbogacania rozwoju psychoruchowego dzieci – wychowanków Zespołu;
 4. Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę warunków pobytu oraz rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci – wychowanków Zespołu;
 5. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Zespołu;
 6. Aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Zespołu;
 7. Zapoznawanie dzieci-wychowanków Zespołu z przyrodą i zagadnieniami ekologicznymi, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień;
 8. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków Zespołu oraz ich rodzin;
 9. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi oferty działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu;
 10. Wspieranie działań prospołecznych podejmowanych na terenie Zespołu, w szczególności wolontariatu i działalności charytatywnej;
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 12. Wspieranie współpracy Zespołu z administracją rządową i samorządową;
 13. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwijania wśród dzieci i młodzieży postaw    patriotycznych, obywatelskich, prospołecznych i prozdrowotnych;
 14. Tworzenie warunków działania i współpracy różnych podmiotów uczestniczących w życiu Zespołu;
 15. Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, osób niepełnosprawnych i osób starszych;
 16. Działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rożnych środowisk;
 17. Działanie na rzecz rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości oraz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 18. Wspieranie rozwoju turystyki oraz kontaktów międzynarodowych dzieci i młodzieży;

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej;
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami  edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci;
 4. Nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
 5. Gromadzenie funduszy przeznaczonych na wsparcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie i jego wychowanków z wykorzystaniem ich między innymi na:
 6. zakup sprzętu i wyposażenia  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie,
 7. zakup motywacyjnych oraz okolicznościowych prezentów dla wychowanków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie;
 8. organizację małej architektury i zagospodarowanie terenu – zieleni;
 9. remonty obiektów;
 10. aktywizację społeczną mieszkańców;

Fundusze mogą być gromadzone na koncie ogólnym lub subkoncie Zespołu według woli darczyńcy lub środków wypracowanych przez wskazaną Placówkę.

 • Poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów;
 • Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Rzeszowie;
 • Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie;
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-rzeczową oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia;
 • Składanie wniosków o dotacje do organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych;
 • Organizowanie i finansowanie spotkań z wychowankami innych przedszkoli oraz środowiskiem lokalnym;
 • Współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia w celu realizacji jego założeń;
 • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców;
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celu Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej lub  cudzoziemiec. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

3) Członków honorowych

§ 11. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona  w rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.  Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.  Członek honorowy może brać udział w walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12. 1. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. zaskarżania do Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia

      w poczet członków Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy członków,

2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest:

 1. swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię
 2. popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia
 3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. opłacać składek na rzecz Stowarzyszenia w razie ich ustanowienia,

§ 13. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.

§ 14. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków

i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być złożone do listy obecności.

§ 15. Członkowie Stowarzyszenia, jak również prowadzone przez nich przedsiębiorstwa mają  prawo używać nazwy oraz logo Stowarzyszenia w celach reklamowych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – na zasadach określonych uchwałą Zebrania Członków.

§ 16. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie:

 1. uczestnictwa w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia i wpisaniu na listę członków założycieli Stowarzyszenia,
 2. uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§17. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub ustania bytu prawnego osoby prawnej,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za dwa pełne okresy płatności,
 4. wykluczenia członka.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) orzeka Zarząd stosowną uchwałą podając przyczyny skreślenia członka.

3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosowną uchwałą Zarządu stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Regulaminy wewnętrzne władze Stowarzyszenia opracowują i ustalają  we własnym zakresie w miarę potrzeb.

§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków może zwołać w każdym czasie Zarząd z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybierany w głosowaniu jawnym przez uczestników Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

5. Walne Zebrania Członków winno być zwołane przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym w terminie do 30 czerwca, celem przedstawienia i zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jak również udzielenia absolutorium członkom władz Stowarzyszenia oraz wyboru członków władz Stowarzyszenia w razie takiej potrzeby. 

6. Walne Zebrania Członków, o których mowa w ust. 5 są zwyczajne. Wszystkie pozostałe Walne  Zebrania Członków są nadzwyczajne.

§ 21. 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwalenie Statutu i jego zmian;

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz ewentualne uzupełnianie jego składu;

3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ewentualne uzupełnianie jej składu;

4) ustalanie terminów i wysokości składek członkowskich;

5) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w §17 Statutu;

6) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;

 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia;
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie planów działania Stowarzyszenia;
 • wyrażanie zgody na rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia ponad wartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;
 • rozstrzyganie o innych istotnych sprawach Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd.

2. Uchwała o przyjęciu członka Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Poza sprawami wymienionymi w ust. 1 do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą inne sprawy zastrzeżone niniejszym statutem lub ustawą.

§ 22. 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu.

4. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków, w związku z czym obowiązany jest przedstawiać sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

5. Zarząd składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Zebranie Członków na czas nieokreślony. Zebranie Członków może w każdej chwili odwołać członka Zarządu.

6. W razie ustąpienia członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu winni zwołać w terminie 14 dni Walne Zebranie Członków, którego porządek obrad winien obejmować uzupełnienie składu Zarządu. 

§ 23. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków Stowarzyszenia oraz skreślenia osoby z listy członków Stowarzyszenia;

6) inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres dwuletniej kadencji przez Walne Zebranie Członków.

3. Początek kadencji członków Komisji Rewizyjnej liczy się od dnia ich powołania przez Walne Zebranie Członków.

4. Członków pierwszej Komisji Rewizyjnej powołują założyciele Stowarzyszenia, a okres kadencji pierwszej Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się od dnia rejestracji Stowarzyszenia.

§ 25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności finansów Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Zebrania Członków,

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,
 • składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 26. Członkowie Komisji Rewizyjnej winni spełniać następujące warunki:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. ze zm.).

§27. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na pół roku oraz w miarę potrzeb.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 28. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie uprawniony jest Zarząd z tym jednak zastrzeżeniem, że rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia ponad wartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Walnego Zebrania Członków. Oświadczenia woli w tym zakresie składane są zgodnie z zasadą reprezentacji Stowarzyszenia wyrażoną w §22 ust.2 niniejszego statutu.

§ 29. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia

4) dotacje i inne.

§ 30. 1. Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową związaną

z realizacją celu Stowarzyszenia, określonego w §8.

2. O bieżącym rozdysponowaniu funduszy Stowarzyszenia zgodnie z ust. 1, decyduje Zarząd.

§ 31. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.

§32. Zabrania się:

 1. udzielania przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania przez Stowarzyszenie jego majątku na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego”
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.