REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Opracowany na podstawie STATUTU Przedszkola Publicznego Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie

 1. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55 i Staroniwskiej 45 jest placówką wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, obejmującą wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa oraz dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego nie dłużej niż do 9 roku życia. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza teren miasta Rzeszowa następuje wykreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Wyjątek stanowi deklaracja o pełnym pokryciu kosztów utrzymania dziecka w placówce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 • Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Rzeszów. Istnieje możliwość utworzenia – w miarę potrzeb społecznych i warunków lokalowych placówki – 5-godzinnych oddziałów bez wyżywienia dla dzieci 3- i 4-letnich.
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu. Zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach od 8:00 do 13:00. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący.
 • Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Uchwałą Rada Miasta Rzeszowa.
 • Rodzice lub opiekunowie ponoszą ponadto koszty całodziennego wyżywienia dziecka (koszt surowca).
 • Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych w razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Przedszkole realizuje zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe:

       – wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

– sprawuje opiekę nad dziećmi,

– przygotowuje do nauki szkolnej,

– udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,

– zapewnia na czas pobytu bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są nauczyciele od momentu wprowadzenia dziecka przez rodzica do sali do momentu wybrania dziecka z przedszkola przez  rodzica.

 • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub upoważnioną przez nich (na piśmie) inną osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 • Rodzice mają prawo:

– znać zadania i zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w danym oddziale i w przedszkolu,

– uzyskać rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 1. Rodzice mają obowiązek:

– przyprowadzać dziecko do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30 i wybierać do godziny 17:00,

– wpłacać na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego opłatę za pobyt dziecka oraz wyżywienie do 10-go każdego miesiąca,

– zgłaszać nieobecność dziecka w przedszkolu nie później niż w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8:00,

– wyposażyć dziecko w niezbędną odzież i obuwie oraz książki i materiały piśmiennicze w zależności od wieku dziecka,

– dostarczać zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka:

a) na początku roku szkolnego,

b) po każdej chorobie lub dłuższej nieobecności,

c) w każdej chwili na żądanie dyrektora lub nauczyciela prowadzącego grupę.

 1. Zapisy dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny odbywają się  na przełomie marca i kwietnia.
 2. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora.
 4. Organizację pracy przedszkola określa Rozkład Dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 5. Dzieci mają prawo do:

        – właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

        – ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej,

        – życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

       Regulamin wchodzi w życie od 1 grudnia 2017r.