PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4, SZKOLE PODSTAWOWEJ   NR 14 IM.ORLĄT LWOWSKICH, PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 10                      W RZESZOWIE

Na podstawie:

1.      art.47. ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59)

2.      art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn zm.)

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania                    i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznym przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591)

4.      Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie               w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej              w publicznym przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643)

5.      Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578).

§1. Celem procedury jest :

1.      Ustalenie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom;

2.      Określanie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3.      Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§2. 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                   i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formach:

·         Zajęć rozwijających uzdolnienia

·         Zajęć rozwijających umiejętność uczenia się

·         Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

·         Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

·         Zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

·         Zajęć i charakterze terapeutycznym

·         Zajęć logopedycznych

·         Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem  kształcenia i kariery zawodowej

·         Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

·         Porad i konsultacji

·         Warsztatów

§3. 1.Dyrektor szkoły:

·         organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole

·         powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku                     z orzeczeniem  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·         ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy

·         informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         wspiera, nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         występuje za zgodą rodziców ucznia do publicznej poradni z wnioskiem o opinie      w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej ucznia

2. Pedagog specjalny, pedagog szkolny :

·         prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

·         powołuje zespół i uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających opinie

·         na piśmie osobiście lub przez e-dziennik informuje rodziców ucznia posiadającego opinie/orzeczenie o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim

·         tworzy i monitoruje dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną ( Indywidualna teczka ucznia )

·         monitoruje frekwencje ucznia na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         dwa razy w roku wspólnie z nauczycielami i specjalistami oraz rodzicami ucznia dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną

3.Wychowawca klasy :

·         koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z jego klasy

·         wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

·         we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami w celu określenia dostosowań dla dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

·         dwa razy w roku wspólnie z specjalistami, nauczycielami i rodzicami ucznia dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4. Nauczyciel :

·         informuje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

·         informuje o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         dwa razy w roku wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami w celu określenia dostosowań dla dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

5.Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści:

·         rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów ( diagnozowanie)

·         określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów

·         rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola, szkoły

·         podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów        w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania

·         współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym                w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń          w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

§4.1 Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nie posiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną:

·         w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rodzic ucznia lub nauczyciel informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy

·         rodzic pisze wniosek do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie z prośbą o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

·         rodzic dostarcza wniosek do sekretariatu szkoły, gdzie jest rejestrowany przez sekretarza w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

·         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie informuje specjalistę     o wpłynięciu wniosku rodzica i obowiązku udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         specjalista informuje nauczycieli uczących ucznia i pozostałych specjalistów               o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem

·         specjalista niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na formularzu i arkusz dostosowań wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia

·         rodzice są poinformowani o terminie spotkania zespołu

·         ze spotkania sporządzany jest protokół

·         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin

·         specjalista informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin,               w którym poszczególne formy będą realizowane

·         rodzic zapoznaje się z arkuszem dostosowań i zatwierdza go podpisem

·         jeżeli rodzic nie złoży rezygnacji z proponowanych zajęć uczeń zostaje objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną

·         nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencje i 2 razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         dokumentacja dziecka objętego pomocą przechowywana jest w indywidualnej teczce dziecka w gabinecie specjalistów

 

 

 

2.Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną:

·         rodzic dostarcza opinie oraz wniosek do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie z prośbą o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną do sekretariatu szkoły,

·         dokument zostaje zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i zostaje wykonana kopia opinii

·         sekretarz szkoły informuje Dyrektora, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawcę o zarejestrowaniu opinii

·         sekretarz szkoły kopię opinii przekazuje koordynatorowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który umieszcza ją w indywidualnej teczce dziecka

·         wychowawca i nauczyciele uczący zapoznają się z treścią opinii i potwierdzają to własnoręcznym podpisem

·         koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala termin spotkania zespołu, na którym ustalane są formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na formularzu oraz arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

·         ze spotkania sporządzany jest protokół

·         Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin

·         specjalista na piśmie informuje rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą udzielane

·         rodzic zapoznaje się z arkuszem dostosowań i zatwierdza go podpisem

·         jeżeli rodzic nie złoży rezygnacji z proponowanych zajęć uczeń zostaje objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną

·         nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencje i 2 razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         dokumentacja dziecka objętego pomocą przechowywana jest w indywidualnej teczce dziecka w gabinecie specjalistów

 

3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczna:

·         po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia do sekretariatu szkoły, dokument zostaje zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i zostaje wykonana kopia orzeczenia

·         rodzic pisze wniosek do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie z prośbą o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

·         sekretarz szkoły informuje Dyrektora, specjalistów i wychowawcę o zarejestrowaniu orzeczenia

·         sekretarz szkoły kopię orzeczenia przekazuje koordynatorowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który umieszcza ją w indywidualnej teczce dziecka

·         wychowawca i nauczyciele uczący zapoznają się z treścią orzeczenia i potwierdzają to własnoręcznym podpisem

·         Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych

·         zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

·         ze spotkanie sporządzany jest protokół

·         Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane

·         rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy i sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej własnoręcznym podpisem

·         dwa razy w roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.

·         dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia

·         rodzic ucznia otrzymuje kopie IPET-u oraz WOPFU

 

§5. 1. Na koniec roku koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Dokumentacja dotycząca organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualne teczki dzieci, które są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną znajdują się w gabinecie specjalistów.

 

 

Opracowała:                                                                                         

Jessica Dudek

Pedagog specjalny

 

 

Zaopiniowano przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Rzeszowie w dniu  08.11.2022 r.

OBOWIĄZUJE Z DNIEM PODJĘCIA.