1. Dyrektor Zespoły zarządza dokonanie przez higienistkę szkolną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w podległej mu  placówce po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Przegląd czystości  powinien odbywać się z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w gabinecie higienistki szkolnej).  Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy higienistki szkolnej.
  2. Higienistka (wychowawca klasy lub pedagog szkolny) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. Jednocześnie informuje Dyrektora Zespołu o wynikach kontroli i skali zjawiska.
  3. Dyrektor Zespołu lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców ( z osobna) o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
  4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), Dyrektor Zespołu we współpracy z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
  5. Higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
  6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, higienistka zawiadamia o tym Dyrektora Zespołu w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie miejskiego ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

Procedurę opracowano na podstawie: stanowiska Departamentu Matki i dziecka
w Ministerstwie Zdrowia ws. Zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r, ar.39, ust. 1pkt 3 (DZ. U. Z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).