Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019, poz. 1148 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U z 2019, poz. 1737).
 3. Uchwała Nr LIII/1246/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Zarządzenie Nr VIII/618/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 5. Statut Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Rodzice dzieci przyjętych corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wg harmonogramu naboru elektronicznego).
 3. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru, w dwóch etapach:
  • a) dla kandydatów kontynuujących edukację przedszkolną poprzez podpisanie i dostarczenie do przedszkola „Deklaracji pozostania w przedszkolu na nowy rok szkolny”;
  • b) dla nowych kandydatów za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do przedszkola pierwszej preferencji „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami.
 4. Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola jest określony przez organ prowadzący.
 5. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniony tylko elektronicznie, a nie dostarczony do placówki nie bierze udziału w rekrutacji.

Rozdział II: Kryteria naboru

 1. Do Przedszkola Publicznego Nr 10 prowadzonego przez Gminę Miasto Rzeszów przyjmowane są wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Rzeszowa (w oparciu o informacje zamieszczone w formularzu wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium).
 2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zmianami do tej ustawy, w pierwszej kolejności gmina zobowiązana jest do zapewnienia dzieciom sześcioletnim możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom w wieku pięciu i czterech lat warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 3. W procesie naboru są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):
  • a) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci (oświadczenie),
  • b) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),
  • d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),
  • e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),
  • f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Rzeszowa o potwierdzenie tych okoliczności.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, mające różną wartość punktową:
  • a) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
  • b) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły – 15 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
  • c) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),
  • d) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),
  • e) ) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (zespołu szkół) – 2 punkty,
  • f) jednoczesne ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do wybranego przedszkola – 1 pkt. dla każdego z rodzeństwa.
 8. Kryterium określone w pkt a) wyklucza się z kryterium w pkt b), natomiast kryterium określone w pkt c) wyklucza się z kryterium z pkt d).
 9. Zaznaczenie w formularzu (podaniu o przyjęcie dziecka) sformułowania „odmawiam odpowiedzi” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 10. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miasta Rzeszów mogą być przyjęte do przedszkola za zgodą organu prowadzącego, jeżeli po zakończeniu rekrutacji gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rozdział III: Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  • a) trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
 2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
  • a) umożliwienie członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami,
  • b) ustalenie dni i godzin pracy komisji,
  • c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji,
  • d) zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń komisji,
  • e) określanie zasad sporządzania protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  • f) podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola Publicznego Nr 10 i podpisanie ich,
  • g) podanie do publicznej wiadomości podpisanych list kandydatów przyjętych, których rodzice potwierdzili wolę uczęszczania do przedszkola i nieprzyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o liczbie wolnych miejsc,
  • h) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie,
  • i) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
  • j) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
  • k) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
  • l) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:
  • a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
  • b) weryfikacja przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów,
  • c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (wg wskazań określonych w USO),
  • d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wg wskazań określonych w USO),
  • e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV: Zadania Dyrektora Przedszkola

 1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w zakresie określenia kryteriów przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.
 3. Ustala we współpracy z organem prowadzącym wartości punktowe kryterium pierwszeństwa.
 4. Powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji.
 5. Ustala kompletność kart zgłoszeń i wymaganej dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.
 6. Podaje do publicznej wiadomości:
  • a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,
  • b) regulamin rekrutacji,
  • c) harmonogram działania komisji rekrutacyjnej,
  • d) prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.
 7. Rozpatruje odwołania rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 8. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 9. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną na zasadach określonych w USO.
 10. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdz. II .

Rozdział V: Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i Zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział VI: Procedura odwoławcza

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

Rozdział VII: Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Wnioski, zwane kartami zgłoszenia dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
 5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
 7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VIII: Przepisu końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy tj. statut placówki oraz wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego.
 2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 3. Powyższy regulamin obowiązuje od 27 marca 2017 r.