DZIECI SĄ KREATYWNE I TWÓRCZE PODCZAS POZNAWANIA TAJNIKÓW OTACZAJACEGO ICH ŚWIATA”

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W RZESZOWIE

I. WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

II. DZIECI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ

 • Samorealizacji
 • Pracy z innymi
 • Kreatywnego myślenia i działania
 • Rozwijania aktywności twórczej i obcowania ze sztuką
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • Uczestnictwa w ciekawych zajęciach
 • Dokonywania odpowiedzialnych wyborów
 • Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • Zaangażowania w naukę, zabawę i pracę

III. GŁÓWNE CELE PRZEDSZKOLA

 • Zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju wszystkim  wychowankom.
 • Traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo
 • Sprawianie by dzieci czuły się bezpieczne, kochane, akceptowane, szczęśliwe, zdrowe i  twórcze.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH

 1. Statut Przedszkola
 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 3. Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”, autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej

W działaniach przedszkola zawsze obecne są:

 • gazetka przedszkolna,
 • spotkania informacyjne,
 • zebrania z rodzicami,
 • pasowanie na przedszkolaka,
 • konkursy międzyprzedszkolne,
 • uroczystości rodzinne,
 • piknik rodzinny połączony z Dniami Osiedla
 • wycieczki

V. MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
 2. wykazuje:
  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
  • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
  • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
  • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
  • samodzielność,
  • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
 3. posiada:
  • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
  • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
  • podstawową wiedzę o świecie;
  • poczucie własnej wartości jako osoby;
 4. umie:
  • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
  • przeżywać emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych, a także w nowej grupie starszych dzieci i dorosłych;
  • szukać wsparcia w sytuacjach dla niego trudnych emocjonalnie i wdrażać swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe i rówieśników;
  • wyrażać swoje rozumienie zjawisk, świata i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
  • posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych;
  • posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne);
 5. rozumie, zna przestrzega:
  • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
  • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasady kultury współżycia, postępowania,
  • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
  • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
 6. nie obawia się:
  • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
  • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • wyrażania swoich uczuć.