Deklaracja dostępności

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich, Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie.

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych (strona przedszkola oraz strona szkoły) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do stron internetowych: http://przedszkole10.rzeszow.pl/ oraz http://zszp4.rzeszow.pl/.

Data publikacji strony internetowej szkoły: 21.10.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony szkoły: 26.10.2020r.

Data publikacji strony internetowej przedszkola: 01.05.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony przedszkola: 26.10.2020r.

Dostępność cyfrowa:

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi (ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna, natomiast ma możliwość pobrania.)
 • część plików nie  jest  dostępnych  cyfrowo (ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna, natomiast ma możliwość pobrania.)

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • nawigacja klawiaturą
 • czytaj stronę
 • kontrast – odwróć kolory, skala szarości, jasne tło
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • odstępy między tekstem
 • zatrzymanie animacji
 • przyjazny dla dyslektyków
 • kursor / podpowiedzi
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Kombinacja klawiszy wymagana do uruchomienia szybkiego dostępu w popularnych przeglądarkach:

Klawisz dostępu: CTRL + U

Firefox – SHIFT + ALT + klawisz dostępu

Chrome – ALT + klawisz dostępu

Opera – SHIFT + ESC + klawisz dostępu

Internet Explorer – ALT + klawisz dostępu + ENTER

Obrazki i galerie

Edytorzy stron internetowych Zespołu starają się, aby wszystkie istotne grafiki posiadały poprawnie uzupełniony atrybut alt, w którym znajduje się słowny opis tego co na nich widać. Wyjątek stanowią obrazki i galerie, które nie wnoszą żadnej znaczącej treści, a wydarzenia z nimi związane są opisane w zakładkach strony.

Filmy wideo

Do umieszczonych materiałów filmowych będą w miarę możliwości dodawane opisy.

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność witryny, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej – prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@zszp4.resman.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.10.2020r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą koordynującą sprawy dostępności jest Dyrektor Zespołu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (017) 748 24 50 lub mailowo: sekretariat@zszp4.resman.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie mieści się w budynkach:

 1. Staroniwska 55, 35 – 101 Rzeszów
 2. Staroniwska 45, 35 – 101 Rzeszów

które spełniają minimalne wymagania:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), komunikacja pionowa bariery – brak wind,
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań, które umożliwiają dostęp i załatwienie sprawy – główny budynek szkoły – podjazd dla niepełnosprawnych, budynek przedszkola na poziomie wejścia – brak barier
  – pracownicy portierni przeszkoleni w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym; pracownicy administracyjni schodzą do petenta umożliwiając mu jak najkorzystniejsze załatwienie sprawy.
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
  w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, starszy woźny
  / woźna,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły.
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Na terenie Zespołu nie ma tłumacza języka migowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsce takie znajduje się na parkingu Zespołu i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły i przedszkola.

Opracował: pedagog szkolny.

Zatwierdził: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Obowiązuje od dnia 26.10.2020r.